यसरी नाचिन्छ सँगिनी नृत्य

कुम्भराज राई

ओखलढुंगा — सँगिनी नृत्य भन्नाले महिला दिदिबहिनीहरु जम्मा भएर आफ्नो दुःखलाई गीतको माध्यमबाट प्रस्तुत गर्दै तीजको बेलामा नाच्ने संस्कृतीको रुपमा चिनिन्छ ।

cfkmgf ;fyL;“uL;“u b'v af“8]/ /dfpg] ePsf]n] klg o;sf] gfd ;“lugL elgPsf] xf] . t/ lxhf]cfh oxf“sf] ufp“3/x?df of] k/Dk/f lj:tf/} nf]k x'“b} uPsf] 5 .

oxL k/Dk/f ;+/If0f ug]{ p2]Zon] oxf“sf] dfg]eGHofª ufp“kflnsfn] ah]6 ljlgof]hg u/]/} cleofg z'? u/]sf] 5 . ;“lugL g[To nf]k x'g glbg ljleGg k|ltof]lutf / ;fj{hlgs sfo{qmddf k|:t't ul/ ;+/If0fsf] cleofg z'? u/sf] xf]. ;“lugL dfq geP/ ufp“3/df nf]k x'“b} uPsf o:tf k/Dk/fut ;“:s[ltnfO{ hu]gf{ ug{ ufp“kflnsfn] cleofg rnfpg] hgfPsf] 5 .


प्रकाशित : फाल्गुन २७, २०७५ ०७:३३
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

इथियोपियन एयरलाइन्स दुर्घटना : ‘मृतकमध्ये एक गोर्खाकी एकता अधिकारी रहको पुष्टी’

देवेन्द्र भट्टराई

काठमाडौँ — इथियोपियन एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनामा परेर आइतबार अपरान्ह ज्यान गुमाउने १५७  जनामध्ये एकजना नेपाली युवती परेकी छिन् । दुर्घटनामा गोर्खा मुल घर भएकी एकता अधिकारीको निधन भएको छ ।

इथियोपियाको राजधानी अदिस अबावाबाट केन्याको राजधानी नैरोवीतर्फ उडेको विमान धावनमार्ग छाडेको केही बेरमै दुर्घटनाग्रस्त भएको थियो ।

इथियोपियास्थित राष्ट्रसंघीय विश्व खाद्य कार्यक्रममा कार्यरत अधिकारी सोही विमानमा आफ्ना ४ सहकर्मीका साथ केन्याकोतर्फ औपचारिक काममा जाँदै थिइन् ।

विमान इटी ३०२ मा सवार सबै १५७ यात्रुको निधन भएको थियो । मृतकहरु बिभिन्न ३५ राष्ट्रका नागरिक रहेकोमा सबैभन्दा बढी केन्या र क्यानडाका छन् । मृतक एकताका बारेमा काठमाडौंस्थित सम्बद्ध परिवारलाई विश्व खाद्य कार्यक्रम मुख्यालयले जानकारी गराइसकेको मृतक परिवारसँग नजिकको सम्बन्ध भएका सुवास अधिकारीले कान्तिपुरलाई बताए ।

एकता दई वर्ष अघिसम्म नेपालकै विश्व खाद्य कार्यक्रमसम्बद्ध रहेर काठमाडौंमा कार्यरत थिइन् । विशेषतः नेपालमा आएको २०७२ को भूकम्पपछिको विपत्को स्थितीमा एकता विश्व खाद्यको ‘आपतकालिन राहत कार्यक्रम’मा संलग्न थिइन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन २६, २०७५ २३:५१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT